จากประสบการณ์นับสิบปี ที่พวกเราได้เห็นความพยายามที่หลากหลายของเจ้าของกิจการที่ต้องการจะผลักดันสินค้าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างผลกำไรตอบแทนกลับคืนมา การลงทุนในส่วนแรกมักจะเป็นเรื่องของการสื่อสารการตลาด ซึ่งต้องการสื่อให้ลูกค้าเห็นความสำคัญของสินค้าของตนและสร้างสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากที่สุด กิจกรรมดังกล่าว เช่น การวิจัยตลาด เว็บไซค์ จัดงานประชุม สัมมนา อีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น เพื่อจะสร้าง กระแสของ demand ให้กับสินค้าของตน และสร้างแบนด์ให้กับสินค้าของตนให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

อีกส่วน จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวสินค้า ซึ่งกว่าจะออกมาเป็นสินค้าที่ท่านเห็น อย่างทุกวันนี้ จะต้องมีขั้นตอนที่ผ่านกระบวนการพัฒนาด้านวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการออกแบบ ปรับปรุงกระบวนการผลิตพัฒนาอบรม ความรู้ทางด้านเทคนิค ต่างๆ ให้กับบุคคลากร เพื่อให้สินค้าหรือ Supply ของตนนั้น ให้มี คุณภาพเหนือกว่า คู่แข่งขัน และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

การลงทุนทั้งทางด้านการตลาดหรือด้านวิศวกรรมนั้นส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะต่างฝ่ายต่างทำ ไม่สามารถสร้างผลลัพท์ที่ดีในระดับที่น่าพอใจนัก เพราะเป็นการ พัฒนาแบบ point to point Solution แต่สำหรับพวกเราเห็นว่าการพัฒนาที่มี ประสิทธิภาพนั้น ต้องมาจากการพัฒนาในแบบองค์รวม Integrated Solution. เพื่อให้ เกิดการพัฒนาในลักษณะของ Alignment , Leverage เพื่อให้เกิดผลลัพท์ที่ดีกว่าใน ลักษณะของ Synergy หรือแบบก้าวกระโดด

 

ด้วยแนวคิดดังกล่าวเราจึงได้สร้างเครือช่ายของผู้เชียวชาญในสองสายงานหลักทั้งทางด้านการตลาดและวิศวกรรมเพื่อ ตอบสนอง ความต้องการลูกค้าโดยสร้างสินค้าและบริการ ตามแนวคิดชอง Integrated Solution เพิ่มให้ได้ผลลัพท์ที่ดีกว่า ทั้งในแง่ของการยอมรับในตัวสินค้า ยอดขายที่เพิ่มชึ้น ขยายฐานลูกค้า จนนำไปสู่ผลกำไร ซึ่งเป็นผลตอบแทนในการลงทุน กลับคืนมาสู่เจ้าของกิจการ ให้มีความมั่นคงทาง การเงินเพียงพอที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของตนให้ดียิ่งๆขึ้นตลอดไป

  DEMETER COMPANY LIMITED HOME     ABOUT     SERVICES     SHOWCASE     CONTACT