ORGANIZER, EVENT & SEMINAR

ดิมีเทอร์ บริการให้คำปรึกษา ร่วมทั้งดูแลจัดงานอีเว้นท์ งานสัมมนา ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรของท่านการดำเนินงาน การตลาด เกี่ยวกับการจัดงานอีเว้นท์ และงานสัมมนา หลักๆ จะแบ่งออก เป็น 2 ประเภท

1 ภายในองค์กร เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงผลงานของแต่ละ แผนก และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัท เช่น งานกีฬาสี ประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ งานฉลองปิดยอด ฯลฯ

2 ภายนอกองค์กร เป็นการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า ในรูปแบบต่างๆ

      เปิดตัวสินค้า
      เลี้ยงขอบคุณลูกค้า
      กิจกรรมเพื่อสังคม

การจัดกิจกรรมการตลาดดังกล่าว ทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และ ความน่าเชื่อถือของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมันและได้รับข้อมูลของสินค้า อย่างถูกต้อง
 

< Back


 
  DEMETER COMPANY LIMITED HOME     ABOUT     SERVICES     SHOWCASE     CONTACT